درباره ما

درباره ما

شركت توليدي صنعتي نبوغ سرمايش فعاليت خود را از سال 1346 با هدف تامين نيازهاي تجاري و صنعتي جهت ساخت ساندويچ پانلهاي پلي يورتان و دربهاي سردخانه اي آغاز كرد.

رسالت نبوغ سرمايش از بدو شروع فعاليت، ارائه محصولات و خدمات با بهترين كيفيت و البته با مناسبترين قيمت بوده است. نبوغ سرمايش همواره برمبناي "صداقت و اعتماد" و راهبرد "برد طرفين" عمل كرده است و براين مبنا درصنعت ساندويچ پانل اين شركت اعتبار ويژه اي در ايران كسب كرده است. چشم انداز نبوغ سرمايش فروشي بالغ بر 900/000 مترمربع در سال است. با نگاهي به گذشته موفقيت آميز نبوغ سرمايش، اين شركت با اعتماد به آينده اي درخشان مينگرد.

نبوغ سرمايش "صداقت" را پايه اصلي تجارت و "برد طرفين" را بهترين راهبرد، حركت روبه جلو ميداند. اين شركت معتقد است برمبناي اين دو ارزش كليدي ميتواند توسعه دوجانبه اي را در سايه ارتباط و درك متقابل از مشتريان محقق سازد.